Forretningsbetingelser

1. Omfang

Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for Nielco IT’s ydelser til kunden, og som vil være gældende, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Nielco IT’s ydelser til kunden vil være fastsat i en underliggende aftale, der af Nielco IT er fastlagt ved en ordrebekræftelse, der er fremsendt fra Nielco IT til kunden pr. email med ordet ”Ordrebekræftelse” i emne-feltet.
Kan kunden ikke acceptere de betingelser for aftalen, der er anført i ordrebekræftelsen, herunder forretningsbetingelserne, skal kunden snarest muligt og indenfor 3 arbejdsdage skriftligt annullere ordren. Dette kan ske via e-mail til info@nielco.dk.

2. Levering af software

For software leveret i henhold til aftalen gælder følgende:
Kunden erhverver alene en licens (brugsret) til al software (med tilhørende dokumentation) omfattet af aftalen, idet samtlige ejendomsrettigheder, herunder ophavs- og varemærkerettigheder og andre immaterielle rettigheder (uanset om de kan registreres eller ej), forbliver Nielco IT’s ejendom. Kunden må ikke uden Nielco IT’s skriftlige samtykke i hvert enkelt tilfælde give tredjemand (der i det følgende omfatter også datter- og associerede selskaber) brugsret til leveret software.
Kunden må foretage nødvendig sikkerhedskopiering, men må ikke herudover i strid med Nielco IT’s rettigheder fremstille eksemplarer, foretage ændringer (herunder foretage fejlretning) af softwaret eller videreoverdrage dette til tredjemand.
Nielco IT indestår over for kunden for, at der foreligger nødvendige tilladelser til brug af eventuel tredjeparts software, som måtte være indarbejdet i eller leveret sammen med Nielco IT’s ydelser. Kunden indestår for at have tegnet det nødvendige antal licenser til tredjeparts software i øvrigt.
Levering anses for sket, når softwaret er overgivet til kunden på diskette, CD-rom eller andet læsbart medie, eller når kunden iht. aftalen har downloadet softwaren fra Internettet.
Når levering er sket, overgår risikoen til kunden. Såfremt parterne har aftalt, at Nielco IT skal foretage løbende vedligeholdelse af det af aftalen omfattede software, fastlægges de nærmere vilkår herfor i en særskilt vedligeholdelsesaftale.

3. Serviceydelser

Nielco IT skal levere de ydelser der er fastlagt i aftalen. For leveringen af disse ydelser gælder følgende betingelser:
Nielco IT skal udføre de aftalte ydelser på de i aftalen fastlagte tidspunkter og steder, medmindre opfyldelsen hindres som følge af kundens egne forhold, strømnedbrud, fejl hos tele- eller netværksleverandører eller andre forhold, som ligger uden for Nielco IT’s kontrol. I så fald suspenderes Nielco IT’s leveringsforpligtelse, indtil hindringen ikke længere foreligger.
I det omfang der er tale om løbende ydelser, er disse ydelser, såfremt andet ikke følger af aftalen, uopsigelige fra begge parters side i 12 måneder, fra hvilket tidspunkt ydelserne kan opsiges med 6 måneders skriftligt varsel til udløbet af en måned.
Det er kundens ansvar at sikre, at relevant udstyr og faciliteter er til stede i forbindelse med det ønskede arbejde. Forhindrer mangel af udstyr eller faciliteter, at arbejde kan udføres, faktureres den tilgåede ventetid til standardpris.
Undtagelsesvis udlåner Nielco IT udstyr til kunder i forbindelse med afprøvning af funktionalitet, eller midlertidig afhjælpning af fejl. I disse tilfælde påhviler det kunden at forsikre udstyret i udlånsperioden, samt at sikre tilbagelevering af udstyret i oprindelig stand til Nielco IT senest på den aftalte dato. Sker dette ikke, forbeholder Nielco IT sig ret til at fakturere kunden for udstyrets nypris.

4. Pris og betaling

Prisen for de aftalte ydelser, herunder både engangsydelser og løbende ydelser, fremgår af aftalen. Medmindre andet fremgår, er alle priser excl. moms og andre offentlige afgifter.
Medmindre andet er bestemt i aftalen, opgøres prisen for arbejde, der ikke er indeholdt i aftalen, på medgået tid til standardpris.
Såfremt der er indgået aftale om vedligeholdelse af software, fremgår priserne herfor af aftalen og/eller den særskilt indgåede vedligeholdelsesaftale.
Nielco IT fakturerer på månedlig basis ved månedsafslutning, eller når aftalen i øvrigt er opfyldt.
Betalingsforretningsbetingelserne er netto kontant 10 dage efter
fakturadato. Ved for sen betaling beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.
Ved for sen betaling er Nielco IT berettiget til at opkræve kr. 250,00 i gebyr pr. betalingspåmindelse pr. ydelse, dog maksimum 3 gange pr ydelse. Nielco IT er berettiget til allerede ved betalingsfristens udløb at sende fordringen til retslig inkasso. Nielco IT’s meromkostninger i forbindelse med retslig inkasso kan uden nedskrivning af nogen art tillægges Nielco ITs tilgodehavende hos debitor.
De aftalte priser reguleres årligt med stigningen i det af Danmarks Statistik oplyste nettoprisindeks hvert kvartal, dog minimum 4% p.a.

5. Lovgivningsmæssige krav

Nielco IT indestår for, at de leverede ydelser på leveringstidspunktet er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Er der tegnet vedligeholdelsesaftale, gælder denne forpligtelse også i vedligeholdelsesperioden, dog således at lovændringer er implementeret i nye versioner leveret i forbindelse med aftalt vedligeholdelse og opdatering af softwaren.
Aftalen med Nielco IT fritager ikke kunden fra de forpligtelser, der påhviler denne i henhold til lovgivningen, herunder arbejdsmiljølovgivningen og lov om behandling af personoplysninger.

6. Kundens forpligtelser

Kunden skal opfylde de forpligtelser, der fremgår af aftalen.
Kunden skal i øvrigt afsætte den nødvendige tid til opfyldelsen af aftalen, herunder bidrage med alle relevante oplysninger om kundens virksomhed samt deltage i aftalte møder med Nielco IT, tests, prøver og andre foranstaltninger, som Nielco IT vurderer nødvendige for opfyldelsen af aftalen.

7. Forsinkelse

Såfremt Nielco IT væsentligt overskrider de i aftalen fastsatte leveringstidspunkter og dette ikke skyldes kundens forhold, er kunden berettiget til at ophæve aftalen. Ophævelsen skal ske ved skriftlig meddelelse til Nielco IT og uden ugrundet ophold.
Ophævelse kan dog ikke ske for allerede leverede ydelsers vedkommende.
Overstiger forsinkelsen 1 måned, og har Nielco IT handlet forsætlig eller groft uagtsomt, kan kunden endvidere kræve erstatning for dokumenterede tab som følge af forsinkelsen.
Erstatningen omfatter ikke indirekte tab, ligesom erstatningen aldrig kan overstige 10 % af den samlede kontraktsum, dog maksimalt DKK 100.000.

8. Mangler

En ydelse er mangelfuld, såfremt den ikke er i overensstemmelse med aftalen eller kundens berettigede forventninger.
Såfremt kunden vil påberåbe sig mangler ved det leverede, skal reklamation fremsættes skriftligt og uden ugrundet ophold
efter, at manglen er konstateret. Kundens ret til at påberåbe sig mangler ved det leverede bortfalder, hvis kunden har foretaget
rettelser eller ændringer i det af aftalen omfattede software og under alle omstændigheder 3 måneder efter levering.
I tilfælde af mangler ved det leverede, er Nielco IT forpligtet og berettiget til inden for rimelig tid at foretage afhjælpning.
Gennemfører Nielco IT ikke trods gentagne forsøg afhjælpning af mangler, og må manglerne anses for væsentlige, kan kunden efter afgivelse af skriftlig påkrav med minimum tre ugers varsel, ophæve aftalen – fsv. angår konsulentydelser eller serviceydelser dog kun for fremtiden – eller kræve forholdsmæssigt afslag. Kunden kan endvidere kræve erstatning for dokumenteret direkte tab, i det omfang Nielco IT har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
Nielco IT er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af data, eller skade, som ikke med rimelighed kunne forudses ved aftalens indgåelse eller for eventuelle følgeskader eller særlige hændelige skader, driftstab og mistet omsætning, ligesom erstatning ikke ydes for tab, der skyldes strømnedbrud eller fejl hos tele- eller netværksleverandører. Erstatningen kan desuden aldrig overstige 10 % af kontraktsummen, dog maksimalt DKK 100.000.

9. Kundens misligholdelse

Såfremt kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen og ikke retter for sig uden ugrundet ophold (fordringshavermora), er Nielco IT berettiget til efter dansk rets almindelige regler at kræve erstatning for et eventuelt tab, som Nielco IT måtte lide som følge heraf.

10. Force majeure

Såfremt Nielco IT’s opfyldelse af sine forpligtelser forhindres eller bliver urimelig byrdefuld som følge af forhold, hvorover Nielco IT ikke har kontrol, suspenderes Nielco IT’s leveringsforpligtelse.
Eksempler på sådanne forhold er brand, eksplosion, naturkatastrofer, krig, uroligheder, terrorangreb, import- eller eksportforbud, strejke eller lockout, valutarestriktioner, ekstreme vejrforhold eller almindelig vareknaphed.
Såfremt opfyldelsen af aftalen hindres i mere end seks måneder af en begivenhed som nævnt ovenfor, kan kunden ved skriftlig meddelelse til Nielco IT ophæve aftalen, fsv. angår konsulentydelser eller serviceydelser dog kun for fremtiden. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

11. Tavshedspligt

Hver part er forpligtet til at behandle alle oplysninger om den anden part og om aftaleforholdet fortroligt. Dette gælder også efter aftalens ophør.

12. Underleverandører

Nielco IT er berettiget til at anvende underleverandører.

13. Overdragelse

Kunden kan ikke overdrage aftalen til nogen tredjepart uden Nielco IT’s forudgående skriftlige samtykke. Nielco IT er berettiget til at overdrage aftalen.

14. Ejendomsforbehold

Nielco IT forbeholder sig ejendomsforbehold over de til enhver tid solgte og leverede produkter, ydelser og services m.m. indtil den fulde betaling i henhold til Nielco ITs tilgodehavende er Nielco IT ihænde. Ejendomsforbeholdet gælder produkter, programmer, hjemmesider og anden af Nielco IT udviklet eller leveret ydelse af enhver art.

15. Åbningstider i Support

Åbningstid for kunder med positiv saldo på Klippekort:

Mandag – fredag: 08:00 – 20:00
Weekend + helligdage Lukket
(Supportvagten træffes efter forudgående aftale eller i forbindelse med tegnet responstidsaftale.)

Åbningstid for øvrige kunder:
Mandag – torsdag:
Fredag: 08:00 – 16:00
08:00 – 15:30
Weekend + helligdage Lukket

Skal vi kontakte dig?

Udfyld formularen - så tager vi en hurtig og uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for din virksomheds IT.

Seneste på bloggen

Beskyttelse af fjernarbejdere mod cybertrusler

Beskyttelse af fjernarbejdere mod cybertrusler

I takt med den teknologiske udvikling og de seneste globale begivenheder har fjernarbejde aldrig været mere populært. Mange virksomheder har set fordelene ved at lade deres medarbejdere arbejde hjemmefra, herunder øget fleksibilitet, lavere omkostninger og forbedret...

Nye EU-krav på vej. Har du styr på IT-sikkerheden?

Nye EU-krav på vej. Har du styr på IT-sikkerheden?

Har din virksomhed styr på behandlingen af den data, som I indsamler om kunderne? Ellers er det på høje tide at få det. Den 25. maj 2018 træder EU's nye forordning om behandling og opbevaring af persondata – den såkaldte GDPR (General Data Protection Regulation) i...